Postępowanie przetargowe ZP.382-13/19

Ogólne
Nazwa Usługa kurs masażu klasycznego
Data ogłoszenia 26 marca 2019
Data decyzji 26 marca 2019
Tryb Zamówienie na usługi społeczne
Kody CPV
Usługi szkoleniowe 80500000-9
Dokumenty
Ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną
Zobowiązanie
Wzór oferty
Dodatkowe załączniki
Załącznik nr 1 - wzór umowy .docx
Protokół z otwarcia ofert
Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Informacje o wyborze najkorzystniejsze oferty lub unieważnieniu postępowania